Tagalog

Tandaan ang pagkaka-iba ng dalawang bagay na ito:

Pag-iwas sa di-inaasahang pagbubuntis.

Pag-iwas sa pagkakaroon ng mga sakit na nakukuha sa pakikipagtalik o Sexually Transmitted Diseases (STDs).

Huwag malito sa dalawang magkaibang bagay na ito!

Nabubuntis lamang ang isang babae kung ang semilyang inilabas ng lalake ay nakapasok sa ari ng babae at ang punlay o sperm cells ay nakarating sa uterus. Maaaring magkaroon ng Sexually Transmitted Disease ang isang tao kung ang inpeksyon o virus ay naipasa mula sa taong may STD habang nakikipagtalik. Ang inpeksyon ay naipapasa sa pamamagitan ng pagpapalitan ng mga likidong mula sa katawan kagaya ng semilya, duming inilalabas ng ari ng babae, at dugo. Posible ngunit maliit lamang ang porsiyento na maipasa ang inpeksyon sa pamamagitan ng laway.

Maaaring maiwasan ang di-inaasahang pagbubuntis sa pamamagitan ng maraming paraan.

Ang contraceptive o birth control pill ay isang gamot na nakapipigil sa pagbuo at pagpapalabas ng ovum o itlog ng babae, ito ang pini-fertilize ng sperm cell o itlog ng kalalakihan na nagiging sanggol sa sinapupunan. Ang pill ay epektibong paraan upang mapigilan ang pagdadalang-tao ngunit kailangan ang reseta ng doktor o Gynecologist o ng Lokal na Sentrong Pangkalusugan sa inyong lugar upang magkaroon nito. Huwag magkakamaling uminom ng pills kung walang pahintulot o preskripsyon ng doctor lalo na kung ito ay iminungkahi lamang ng iyong kaibigan o kakilala.

Huwag umasa sa ovulation calculation method kung saan binibilang ang panahon kung kailan maaaring mabuntis ang isang babae. Walang tiyak na petsa ang pagkakahinog ng itlog (ovulation rhythm) ng isang babae lalo na ang mga kabataan. Ang rason dito ay dahil ang buwanang dalaw o menstrual cycle ng mga kabataang babae ay mas maiksi o mas mahaba kaysa sa inaasahan. Kahit dinatnan na o may buwanang dalaw ang babae noong nakipagtalik, maaari pa rin siyang mabuntis. Ang ovulation process ay maaaring mauna kaysa sa inaasahan at ang semilya ng lalaki ay nananatiling aktibo at tumatagal nang ilang araw sa loob ng ari ng babae.

Hindi rin magandang paraan ang withdrawal (pulling out method) o ang pagtanggal sa ari ng lalaki mula sa ari ng babae bago ito labasan ng semilya habang nakikipagtalik. Tinatawag rin itong “coitus interruptus” at to ay hindi ligtas na pamamaraan ng kontrasepsyon dahil maaaring may kaunting semilyang hindi inaasahang nailabas bago pa man umabot sa rurok ng kaligayahan ang lalaki. Maaari din mahuli ang lalaki sa paghila palabas ng kanyang ari at tuluyang maiputok ang semilya nito sa loob ng ari ng babae. Upang matagumpay na maisagawa ang withdrawal, kailangan niyang pigilan ang kanyang sarili na ‘di labasan at dahil dito ay hindi niya malalasap ang rurok ng kaligayahang maidudulot sana nito. Napipigil ng paraang ito ang natural na proseso ng pagpapalabas ng semilya na maaaring magdulot ng abnormal na pamamaga ng prostate. Isang sensitibong parte ng katawang ang prostate na kailangang alagaan nang maiwasan ang pamamaga at komplikasyon.

Ano ang Sexually Transmitted Diseases (STDs) o Mga Sakit na Nakukuha sa Pakikipagtalik?

Hindi kasama ang laway, ang mga sakit na makukuha sa pakikipagtalik ay maaaring maiwasan sa pamamagitan ng paggamit ng condom. Ang condom ay nagsisilbing barikada na pumipigil sa paglipat ng mga likidong galing sa katawan ng tao na may dalang inpeksyon, virus o sakit. Sa pamamagitan ng pagpigil sa pagsalin ng mga likidong ito, napipigilan din ang paglipat ng inpeksyon.

Ang paggamit ng condom ay ang pinakamainam na paraan upang mapigilan ang ‘di inaasahang pagbubuntis at pagkakaroon ng mga sakit na nakukuha sa pakikipagtalik (STDs).

Ang paggamit ng contraceptive pills at iba pang klase ng kontrasepsyon ay hindi nakakatulong upang protektahan ka sa mga sakit na pwede mong makuha sa pakikipagtalik. Ang paggamit lamang ng condom ang makakatulong sa’yo upang hindi magkaroon ng STDs. Tandaan at huwag malito sa mga ito.

Ang inpeksyon na HIV lamang ba ang nakakamatay na bagay na dapat naming alalahanin?

Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus ay ang rason ng pagkakaroon ng AIDS na isang malala at nakamamatay na karamdaman. Sa Italya, may naitalang 3,444 kaso ng inpeksyon ng HIV sa taong 2015.

Salamat sa makabagong teknolohiya at kaalaman, ngayon ay posible nang gamutin ang taong may HIV sa pamamagitan ng mga gamot na pumipigil sa paglala ng inpeksyon bago pa man ito maging malalang sakit o karamdaman. Subalit, hindi natatanggal ng pangkalahatan ang HIV virus gamit ang mga gamot na ito. Ang mga taong apektado ng virus na HIV Seropisitive ay nangangailangan ng panghabang-buhay na gamutan gamit ang magkaiba’t ibang gamot laban sa HIV virus. Responsibilidad nating lahat ang paghinto ng pagkalat ng sakit na ito upang mapanatili ang ating kalusugan at ang kalusugan ng iba pang mamamayan. Ang mga pakikipagtalik kung saan walang kasaling pagsalin ng dugo o semilya ay ang maituturing na ligtas na pakikipagtalik. Ito ay mangyayari lamang sa pamamagitan ng paggamit ng condom tuwing nakikipagtalik. Ang pag-iwas at pag-sugpo ng mga sakit na nakukuha sa pakikipagtalik ay madali. Kailangan lamang nating gumamit at gamitin ng tama ang condom sa tuwing nakikipagtalik.

Sa pamamagitan ng eksaminasyon ng dugo, maaari nating maagang malaman kung tayo ay may sakit na nakuha sa pakikipagtalik. Ang pagkakaroon ng kaalaman kung tayo ay may sakit ang tanging paraan upang tayo ay magamot at maiwasan ang paglala nito.

Ang ibang mga sakit kagaya ng syphilis, viral hepatitis B, C, and A ay nakukuha din sa pakikipagtalik. Ang maagang pagsangguni sa isang eksaminasyon ay napakahalaga upang ito ay malunasan o mapigilan ang paglala na maaaring magdulot ng seryoso at masamang epekto sa ating kalusugan.

Kadalasan, ang mga kabataan ay protektado sa inpeksyon ng hepatitis B at human papilloma dahil sila ay nabakuhan nung sila ay bata pa. Sumangguni sa doktor upang malaman kung ikaw ba ay nabakunahan na at kung hindi pa ay siguraduhing magpabakuna laban sa mga inpeksyong ito.

Ginagamit ko ba ang condom ng tama?

Sundin ang mga sumusunod na direksyon upang masigurong tama ang iyo paggamit ng condom. http://www.durex.it/scopri-di-piu-sul-sesso/gioca/indossarlo-nel-modo-giusto/

Isang beses lamang gamitin ang condom. Ang mga nagamit nang condom, lalo na ang labas na parte nito, ay maaaring kontaminado ng inspeksyon kaya dapat na itong itapon. Pinoprotektahan ng condom ang taong gumagamit nito at ang kanyang mga katalik. Kung maraming tao ang kasali sa pakikipagtalik, kailangan kanya-kanya ang ginagamit na condom.

Huwag lubusang mahikayat sa klase ng pakikipagtalik na nakikita sa pornograpiya at sa mga karaniwang patalastas. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang hubog ng katawan at ang sarap sa pakikipagtalik ay hindi lamang nababase sa haba o laki ng ari ng iyong katalik.

Sa pangkalahatan, ang regular na laki ng condom ay maaaring gamitin ng kahit sinuman. Subalit kung ang condom na iyong ginagamit ay natatanggal dahil ito ay sobrang laki kumpara sa laki ng iyong ari, ikaw at ang iyong katalik ay nasa panganib na magkaroon ng mga sakit na makukuha sa pakikipagtalik. Laging piliin ang tamang laki ng condom na iyong gagamitin.

Dapat mo rin palitan ang condom kung ito ay maliit para sa iyo at ikaw ay nahihirapang gamitin ito. Mag-ingat na hindi mabutas ang condom dahil sa iyong kuko at huwag masyadong i-unat ang condom sapagkat ito ay maaaring masira.

Ang condom ay karaniwang gawa gamit ang materyal na latex rubber na maaaring magdulot ng pangangati o allergies. Napakamainam na gumamit ng condom na hindi gawa sa latex na materyales kagaya ng DUREX LATEX FREE CONDOMS!

Ang Magmahal at Magmahal ng may Respeto

Ang sekreto upang masiguradong masarapan ang iyong katalik ay ang pagrespeto sa kanya at sa kanyang katawan. Hindi natin dapat i-base ang pakikipagtalik sa nakikita natin sa mga pornograpiya at iba pang mga bagay.

Hindi dapat nating isipin na ang sarap na ating nararanasan sa pakikipagtalik ay kagaya ng sarap na nararanasan ng ating katalik. Ang lalaki ay dapat maunawaan at respetuhin ang daing at nararamdaman ng babae habang nakikipagtalik, kung ito ay nahihirapan at nasasaktan na. Ang pakikipagtalik ay hindi paraan upang ang isang tao ay makaramdam ng pansariling kaligayahan at sarap. Isa itong bagay at gawain na dapat nagdudulot ng ligaya sa dalawang taong nagtatalik.

Kailangan din nating maalala ang paggamit ng condom sa tuwing nakikipagtalik (protektadong pakikipagtalik). Kung ikaw ay nahihirapan sa pakikipagtalik dahil sa mga sumusunod, sobrang pakikipagtalik; hindi komportable ang iyong katalik na nagdudulot ng paninigas ng kanyang ari (babae); o ang ari ng babae ay sadyang tuyo, gumamit ka ng lubricant o pampadulas. Huwag gumamit ng mga hindi tamang pampadulas kagaya ng lotion at iba pa dahil ito ay maaaring makasira ng condom at makasama sa iyong kalusugan. Ang lubricant o pampadulas ay subok na ng mga doktor at mga eksperto na isang mainam na tulong sa pakikipagtalik. Hindi rin ito nakapagdudulot ng pagkasira ng condom.

Kung ikaw at ang iyong katalik ay magdesisyong magtalik gamit ang puwet (anal intercourse), kailangang gawin ninyo ito ng tama at may proteksyon. Ang paggamit ng pampadulas o lubricant ay napakahalaga upang maiwasan ang sakit o hapdi na maaaring maramdan sa pakikipagtalik sa puwet. Laging tandaan na ang klase ng pakikipagtaik na ito ay dapat parehong desisyon mo at ng iyong katalik sapagkat kung hindi, ito ay maaaring magdulot ng pisikal na sakit at maging sanhi ng inyong away. Ang pakikipagtalik gamit ang puwet ay posible lamang mangyari kung ito ay desisyon at kagustuhan ninyong dalawa dulot ng tiwala at pagmamahal sa isa’t isa.

Huwag tayong malito sa (A) hindi inaasahang pagbubuntis at (B) sa mga sakit na nakukuha sa pakikipagtalik (STDs). Dapat laging gumamit ng condom kung gusto mo’ng makipagtalik gamit ang puwet (anal intercourse) dahil maaaring dumugo ang puwet ng iyong katalik na maaaring magbigay sa inyo ng inspeksyon. Ang semilyang naipasok sa loob ng puwet ay maaari ding maging sanhi ng pagkakaroon ng STD.

Kung titingnan ang kultura at kasaysayan, ang pagkakaroon ng buwanang dalaw ay nakikita bilang isang karumihan na nagdudulot sa mga kababaihang mahiya sa kanyang sarili at katawan. Ito man ay nabago na ng panahon, may mga lugar at kultura pa rin na ito ang kinasanayan at pinapaniwalaan.

Habang may buwanang dalaw, ang babae ay maaring makaramdam ng masidhing kagustuhang makipagtalik. Hindi rason ang pagkakaroon ng buwanang dalaw upang ang isang babae ay hindi makipagtalik. Kung ito ay kagustuhan ng babae at ng kanyang katalik, hindi rason ang buwanang dalaw upang hindi magtalik subalit nirerekomenda ng mga eksperto ang protektadong pakikipagtalik gamit ang condom sa panahong ito. Nirerekomenda ding gumamit ng tuwalya upang ipahid sa sobrang likedo o dugong lumalabas sa babae sanhi ng kanyang buwanang dalaw.

Kumpara sa karaniwang pakikipagtalik kung saan ang ari ay ipinapasok sa ari ng katalik (penetration), mas maliit ang tiyansa na magkaroon ng STD kung ang pakikipagtalik ay gamit lamang ang bibig o baba (oral intercourse). Subalit, kung may mainom o malunok na likido kagaya ng semilya, maaaring maging sanhi ito ng pagkakaroon ng STD. Habang nakikipagtalik gamit ang bibig, maaaring ikaw ay magkaroon ng gonorrhea kahit hindi man labasan ang iyong katalik. Ang inpeksyon na ito ay maaaring makuha sa likidong inilalabas ng ari ng babae o lalaki.

Palagi ba’ng magkapareho ang lasa ng semilya?

Ang lasa ng semilya ay maaaring maging hindi kanais-nais sa iyong katalik at ito ay ang posibleng rason ng kanyang pag-ayaw sa pakikipagtalik gamit ang bibig. Upang maiwasan ito, maaaring gumamit ng condom lalo na iyong may mga lasa (flavors).

Maliit na porsiyento lamang ang itlog ng lalaki o sperm cell sa semilya (1-2%) dahil ang iba dito ay tubig lamang at iba pa. Ang lasa ng semilya ay dulot ng spermine at spermidine na nakatutulong na mapanatili ang kalusugan ng mga sperm cells. Kagaya ng ibang likidong lumalabas sa katawan, ang semilya ay nagkakaiba ng lasa at amoy depende sa tao. Ito ay maaaring dahil sa edad at genetics. Maaari ding maging magkaiba ang dami at lapot ng semilya depende sa bilang ng beses kung saan ang lalaki ay nilalabasan.

Minsan, tinatanong natin ang ating sarili kung papaano maging mas maganda ang lasa ng ating semilya.

Kailangan natin laging inspeksyunin ang lasa, amoy at pisikal na anyo ng ating semilya lalo na kung makita natin na ang kulay nito ay maging medyo madilaw o kakaiba sa pangkaraniwan. Kung ito ay mangyari, kailangan nating sumangguni sa doktor upang maiwasan ang anumang komplikasyon o sakit.

Ang malakas at maasin na lasa ng semilya ay maaaring baguhin sa pamamagitan ng tama at sapat na pag-inom ng tubig. Maaaring magkaroon ng malusog na katawan sa pamamagitan ng pag-inom ng sapat na tubig, pagkain ng mga gulay at prutas, at pag-iwas sa mga pagkaing siksik sa taba at protina. Ang pagkain ng tama, regular na ehersisyo at protektadong pakikipagtalik ay makapagdudulot ng kasiyahan sa atin at sa mga mahal natin sa buhay.

Pangit at ‘di kanais-nais na mga buhok

Palaging ipinapakita ng mga pangkaraniwang patalastas at kultura ang kagustuhan ng tao na magkaroon ng katawan na walang buhok (body hair).

Ngunit ang mga buhok sa ating katawan ay may mga kanya-kanyang pisikal na layunin o importansya at ang kagustuhang matanggal ang lahat ng ito ay imposible. Ang ating mga buhok sa katawan ay sanhi ng ating mga sexual hormones at kanya-kanyang genetic factors.

Sa ating nakasanayang kultura, makikitang ang mga babae ay may mas maliit na bilang ng buhok sa katawan ngunit gusto pa rin nilang tanggalin ang mga ito gamit ang magkaiba’t ibang paraan. Makikita din na dumarami ang bilang ng mga kalalakihan na ginagawa ang bagay na ito. Ang pagtanggal ng mga buhok sa katawan ay dapat gawin ng may karampatang pag-iingat upang maiwasan na masugatan ang balat. Ang mga produktong pangtanggal ng buhok sa katawan ay dapat gamitin ng tama ayon sa direksyon na nakasaad sa mga ito. Gayundin ang paggamit ng razor o blade na hindi hinihikayat sapagkat ito ay maaaring magdulot ng iritasyon at inpeksyon ng balat.

Ang paggamit ng laser ay epektibo lamang sa mga taong ang buhok ay kulay itim dahil pinipigilan nito ang melanin, ang parte ng katawan na nagbibigay kulay sa ating buhok at balat. Subalit ang hindi tamang paggamit ng laser ay maaaring magdulot ng pagkasira ng buhok o balat. Sa ibang pagkakataon, iminumungkahe ng mga doktor ng balat o dermatologist ang proseso ng electroagulation kung saan ito ay matagal, delikado at mahal.

Napag-usapan na natin ang balat at dahil dito ay kailangan nating maging mas lalong maingat kung ang buhok na gustong tanggalin ay malapit sa ating ari. Ang paggamit ng razor o blade at hindi wastong paggamit ng mga produktong pangtanggal ng buhok ay maaaring maging rason upang magkaroon ng sakit o karamdaman ang ating mga ari.

Hindi pa lubusang marami at makikita ang mga buhok sa katawaan ng mga kabataan sapagkat hindi pa tapos ang kanilang pisikal na paglago. Ang paggamit ng mga produktong pangtanggal ng buhok, lalo na ng mga kabataan, ay maaaring dahil sa hindi nila gusto o tanggap ang kanilang sariling katawan. Ang kaartehan na ito ay delikado. Karamihan sa mga pisikal na problema ng katawan ay natural na nasusulosyunan habang tumatanda.